Éves munkaterv

Intezmenyi_munkaterv_2017-2018 <-  a letöltéshez kattintson ide

Intézményi munkaterv

2017/2018.tanév

 Tartalomjegyzék

 

 1. Az intézmény kiemelt éves feladatai: 5
 2. Pedagógiai folyamatok. 5

2.1 Dokumentációk felülvizsgálata, elkészítése.. 5

2.2. Oktatási azonosító megkérése az új gyermekek számára, a KIR adatok aktualizálása   6

 1. Személyiség-és közösségfejlesztés. 6

3.1. A nevelési területek kiemelt éves feladata.. 6

3.2. Az óvodai élet tevékenységformái 7

3.3. A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése, fejlesztése   9

3.4. Gyermekvédelmi feladatok. 10

 1. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció.. 10

4.1 Nevelés nélküli munkanapok. 10

4.2 Munkatársi értekezletek. 11

4.3 Egyéb megbeszélések rendje.. 11

 1. Az intézmény külső kapcsolatai 11

5.1 Szülői értekezletetek. 11

5.2 Nyílt napok. 12

5.3 Fogadó órák rendje.. 12

5.4 A közösségi munkából fakadó feladatok. 13

5.5 A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok. 13

5.6 Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendők. 13

5.8 A gyermeki mérésekből adódó feladatok. 14

5.9 Viselkedéskultúra fejlesztése.. 14

5.10 A szülői mérésből adódó feladatok. 15

5.11 A dolgozói mérésekből adódó feladatok. 15

5.12 Egyéb partneri mérésekből adódó feladatok. 15

5.13 A technikai dolgozók teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok. 16

5.13  Az intézmény önértékelési feladatainak irányítása.. 16

 1. A pedagógiai munka feltételei 17

6.1 Az óvodai nevelési év. 17

6.2 Munkaszüneti napok. 17

6.3 Az óvoda nyári zárása.. 17

6.4 Az ebédbefizetés rendje.. 17

6.5 Csoportbeosztás. 18

6.6 Felelősök rendszere.. 18

6.7 Programok, rendezvények. 19

6.8. 30. évforduló.. 20

6.9. Bázisintézményi feladatok. 22

6.10. Partnertalálkozó feladatai-külföldi vendégek szakmai találkozója.. 23

6.8 Óvodán kívüli programok. 24

6.9 Óvó-védő feladatok. 24

6.11 Karbantartási, felújítási és beszerzési terv. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda éves munkaterve az előző nevelési év eredményei és a hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeleta nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 26/2013. (II. 12.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet módosításáról
 • Az óvodai nevelés országos alapprogramja
 • Az óvoda Pedagógiai programja
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és módosítása

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 

A munkaterv tartalmazza:

 • A 2017-2018. tanév kiemelt feladatait
 • Az óvoda nevelési évének rendjét
 • A pedagógiai folyamatokkal kapcsolatos feladatokat
 • Személyiség és közösségfejlesztést
 • Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció formáit
 • Az intézmény külső kapcsolatait
 • A pedagógiai munka feltételeivel kapcsolatos terveket

 

Mellékletek:

 • Vezetői ellenőrzési terv
 • A felelősök munkaterve
 • Önértékelési munkaterv

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Az intézmény kiemelt éves feladatai:

 

 • Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, szükség szerinti korrekciója
 • A BTM-es gyermekekkel való bánásmód ismereteinekbővítése
 • A tehetséggondozás gyakorlatának felülvizsgálta, szükség szerinti módosítása
 • Az informatikai nevelés módszereinek, eszközeinek fejlesztése, folyamatos tájékoztatás a szülők részére
 • A Bázisintézményi feladatok szerződésnek megfelelő végzése
 • Az intézmény 30. születésnapjának méltó megünneplése
 • Felkészülés az intézményi tanfelügyeletre, pedagógusminősítésre
 • Erasmus+ program Budapesti partnertalálkozójának lebonyolítása
 • A vezetőválasztás megszervezése, lebonyolítása

 

 

2.   Pedagógiai folyamatok

 

2.1 Dokumentációk felülvizsgálata, elkészítése

 

Dokumentum neve Határidő Felelős
Szabályzatok felülvizsgálata, korrekciója 2017.10.14. Intézményvezető
Házirend felülvizsgálata 2017.09.01. Intézményvezető helyettes
Felelősök terveinek elkészítése 2017.09.15. Felelősök
Személyi anyagok frissítése, kiegészítése 2017.09.28. Intézményvezető
Önértékelési éves terv elkészítése 2017.09.30 Intézményvezető
Munkaköri leírások felülvizsgálata 2017.09.28. Intézményvezető
Csoportnaplók megnyitása 2017.09.01. Óvodapedagógusok
Mulasztási naplók megnyitása 2017.09.01. Óvodapedagógusok
Gyermekdossziék összeállítása 2017.09.28. Óvodapedagógusok
Műhelynaplók kialakítása 2017.09.28. Műhelyvezetők
Egyéb intézményi tervek elkészítése Aktualitásnak, határidőnek megfelelően Kijelölt felelősök

 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes

2.2. Oktatási azonosító megkérése az új gyermekek számára, a KIR adatok aktualizálása

Felelős: óvodatitkár

 Határidő: 2017.09.05.

3. Személyiség-és közösségfejlesztés

3.1. A nevelési területek kiemelt éves feladata

 

Nevelési terület Kiemelt éves feladatok
Az egészséges életmód alakítása A szokás-szabályrendszeróvodapedagógus általi kialakítása, majd a betartásának folyamatos ellenőrzése. A folyamatosság biztosítása mellett óvodán, csoporton belüli egységesség.
A helyes étkezési szokások gyakorlása, megerősítése. A gyermekek kínálása, ízek megismertetése. Differenciált eszközhasználat. Folyamatos folyadék biztosítása kulacs használata.
A pihenés feltételeinek maximális biztosítása. (csend, nyugalom megteremtése, a gyermekek betakarása) E tevékenység maximális tiszteletben tartása a felnőttek körében.
A szabad levegőn való mozgás számának növelése.
A szabad levegőn való tartózkodás idejének növelése
A védőnő és a gyermekorvos bevonása a szülők felvilágosításába.
Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az erkölcsi nevelés módszereinek további bővítése. A helyes viselkedés erősítése mese, történetek, játékok által.
Példamutató magatartása, kommunikáció a felnőttek részéről.
Az erkölcsi értékek változatos közvetítése a szülők felé.
Változatos programok, együttes tevékenységek szervezése
A gyermekek önértékelésének fejlesztése.
Az informatikai nevelés pszichológiai kutatása.
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés Lehetőségek biztosítása az élmények meghallgatására, a változatos kommunikációra.
A napi mesélés, bábozás feltételeinek megteremtése.
Sorrendiség gyakorlása, képekről való beszélgetés, dramatizálás lehetőségeinek biztosítása.
Folyamatos konzultáció a logopédussal, ötletek, javaslatok felhasználása a játéktevékenységek bővítéséra.
A gyermekek beszédértésének, kifejezőkészségének tudatosabb fejlesztése.
Példamutatás a kommunikáció terén. (halk beszéd, szemkontaktus, egymás meghallgatása)
Folyamatos könyvtárlátogatás szervezése minden csoportban.
Értelmi fejlesztés logikai játékok, informatikai játékok segítségével.
A mérési eredmények tudatosabb felhasználása a differenciált feladatadáshoz, tudatosabb egyéni fejlesztéshez.

 

Változatos tevékenységi, szervezési formák biztosítása a gyermekek kreativitásának, együttműködésének, problémamegoldó készségének fejlesztése érdekében.

 

 

3.2. Az óvodai élet tevékenységformái

 

Nevelési terület Kiemelt éves feladatok
Játék A játéktémák folyamatos frissítése, eszközök készítése.
A szabad játék feltételeinek biztosítása. (folyamatosság, nyugodt légkör)
Élmények biztosítása a szerepjátékokhoz
Kiegészítők beszerzése, készítése a gyermekekkel közösen.
Játékmegóvás, szükség szerinti javítás.
Verselés, mesélés A kortárs mese-vers repertoár bővítése, a pedagógusok ismereteinek frissítése.
A mesék gyógyító hatásának és erkölcsi értékeinek maximális kihasználása.
Mesék, történetek írása, leporellók összeállítása. Mindennapi mesélés.
IKT eszközök bevonása a mesék összeállításába. (pl.diktafon, Mesevilág)
A bábozás, dramatizálás lehetőségének folyamatos biztosítása. Eszközbővítés.
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Több hangszerhasználat az óvodapedagógusok körében.
Esztétikus, szép mozgás tudatos alakítása.
Változatos zenehallgatás: népzene, más népek zenéje.
Több gyermekjáték, dalosjáték szervezése a csoportszobában, az udvaron.
Az éneklés lehetőségének folyamatos biztosítása a napi tevékenységekben.
Életkornak megfelelő igényes zenék válogatása az ünnepekhez, programokhoz.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Gyermeki alkotások gyűjtése, portfóliók készítése.
A gyermekek munkáinak esztétikus elhelyezése, aktualizálása.
Pontos, szakszerű eszközhasználat.
Elegendő számú, jó minőségű eszközök biztosítása.
Változatos képalakítás.
A vágás, tépés technikájának tudatosabb alkalmazása.
A népi kismesterségek technikáinak gyakoribb alkalmazása. (agyagozás, fonás, szövés, batikolás, stb.)
Néphagyományokra épülő projektek készítése.
Közös munkák készítése.
Pályázatokon való részvétel.
Változatos eszköz és élmény biztosítása.
Finommotorika fejlesztése változatos kéziszerek használatával.
Esztétikus, természetes anyagokkal való díszítés.
Mozgás Életkornak megfelelő terhelés, differenciálás.
A szabadban való mozgások számának növelése
Versenyjátékok, közös tevékenységek folyamatos biztosítása.
Szándékos figyelem, akarat fejlesztése.
Változatos eszközök biztosítása
A közösségfejlesztés lehetőségeinek kihasználása.
Az udvar eszközeinek tudatos kihasználása.
Változatos eszközök biztosítása sokoldalú mozgásfejlesztésre.
A mindennapos mozgáslehetőség módszereinek megújítása.
A külső világ tevékeny megismerése Folyamatos tapasztalatszerzés a projektek megvalósításához.
A testséma, jobb-bal irány, térirányok tudatos fejlesztése cselekvés által, az udvari játék folyamán is.
Séták, kirándulások szervezése, a környező környezeti értékek megismerése.
Matematikai tapasztalatok bővítése, tudatosabb kihasználása.
Kreativitás,önálló megoldási lehetőségek biztosítása.
Az udvari lehetőségek kihasználása a környezet megismerésére, a matematikai ismeretek bővítésére.
Több kísérlet, tapasztalatszerző séta.
A konyhakert és gyógynövényes lehetőségeinek folyamatos kihasználása.
Gyűjtemények gazdagítása az élősarokban(pl.virágok, gyógynövények, termések)
A szülők bevonása az óvoda kertjének gondozásába, fejlesztésébe.
Az informatikai nevelés lehetőségeinek további bővítése.
Az IKT eszközök csoportba való alkalmazása. (diktafon, méhecske, laptop, fénymásoló, stb.
A Rákos patak lehetőségeinek jobb kihasználása.
Munka jellegű tevékenységek Folyamatos kerti munka, konyhakert gondozása csoportos szervezésben.
Közös tevékenységek folyamatosabb szervezése.
Folyamatos lehetőség biztosítása a közvetlen környezet és az udvar rendezésére
Játékok közös javítása, a szülők bevonása, példamutatás a környezet megóvásában.
Változatos egyéni megbízatások.
A tevékenységben megvalósuló tanulás Tapasztalatokra, élményekre való építés a projektek megvalósulásakor.
Produktumok létrehozása, értékelése minden projekt megvalósulása után.
Változatos tevékenységek biztosítása.
Tudatosabb tehetséggondozás, felzárkóztatás.
Folyamatos értékelés, önértékelés, a gyermekek önismeretének fejlesztése.
Változatos tanulási módszerek alkalmazása.
Párhuzamos tevékenységek biztosítása.
Differenciált feladatadás a tevékenységek folyamán.
A gyermekek megfigyelési eredményeinek ismeretében tudatos fejlesztés.

3.3. A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése, fejlesztése

Feladatok Időpont Felelősök
A tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak beazonosítása 2017.09.30-ig Csoportos óvónők
A szülőkkel való konzultáció 2017.10.15-ig Csoportos óvónők
Szakirodalom gyűjtése, tervek elkészítése

Tehetségműhelyek elindítása

2017.11.03-ig Munkaközösség vezető

 

Tehetséggondozó műhelyek működtetése

 

2017.11.03-2018.04.30.

Időpontok:

Hétfő, kedd, csütörtök

 

Intézményvezető helyettes
A tapasztalatok összegzése 2018.05.31-ig Tehetséggondozás műhelyeinek pedagógusai
A következő év feladatainak meghatározása 2018.06.02. Munkaközösség vezető

3.4. Gyermekvédelmi feladatok

Feladatok Időpont Felelősök
Gyermekvédelmi felelős megbízása 2017.08.28. Intézményvezető
A csoportok feltérképezése, egyeztetés az óvodapedagógusokkal, óvodatitkárral 2017.09.15-ig Gyermekvédelmi felelős
Gyermekvédelmi munkaterv összeállítása 2017.09.15-ig Csoportos óvónők
Statisztika összeállítása 2017.09.15-ig Lőrincz Ágota
A szülők tájékoztatása szülői értekezleteken, faliújságon 2017.09.30-ig Lőrincz Ágota
Akciók, fórumok, előadások szervezése

 

Folyamatosan Lőrincz Ágota
Konzultációkon, konferenciákon való részvétel Meghívás szerint Lőrincz Ágota
Kapcsolattartás a Gyermekjóléti és a Családsegítő Központtal Szükség szerint Lőrincz Ágota
Karitatív tevékenységek szervezése Ünnepek alkalmával, szükség szerint
Gyermekvédelmi intézkedések koordinálása Szükség szerint Lőrincz Ágota
Féléves és éves beszámoló elkészítése 2018.01.14.

2018.06.02.

Lőrincz Ágota

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1 Nevelés nélküli munkanapok

 

Időpont Téma Felelős Részt vevők
2017.08.28. Tanévnyitó értekezlet Nagyné Sz. Etelka Alkalmazotti közösség
2017.10.27 Erasmus+ program Szépné Vinczencz Katalin Nevelőtestület

Külföldi partnerek

2018.01.26. Tehetséggondozás

Vezetőválasztás

Juhászné AlmásiZsuzsanna Nevelőtestület
2018.03.23. Gyermekdosszié Nagyné Szabó Etelka Nevelőtestület

 

2018.06.08. Alkalmazotti kirándulás Szépné Vinczencz Katalin Alkalmazotti közösség

4.2 Munkatársi értekezletek

Időpont Téma Felelős Részt vevők
2017.08.28. Tanév feladatai Nagyné Sz. Etelka Technikai dolgozók
2017.09.01-2. Munkaköri feladatok pontosítása Nagyné Sz.Etelka Alkalmazotti közösség
2017.10.27. Erasmus+ program

 

Szépné Vinczencz Katalin Alkalmazotti közösség

Külföldi vendégek

2018.01.26. Vezető választás Juhászné Almásizsuzsanna Alkalmazotti közösség
2018.06. Alkalmazotti kirándulás Szépné Vinczencz Katalin Alkalmazotti közösség

4.3 Egyéb megbeszélések rendje

Időpont Téma Felelős Részt vevők
2017.

minden hónap páros hétfőjén

 

Aktualitásnak megfelelően Nagyné Sz. Etelka Óvodapedagógusok
2017.

mindenhónap páratlan hétfőjén

Aktualitásnak megfelelően Nagyné Sz.Etelka Óvodapedagógusok
2017/2018. tanév

minden hónap utolsó keddje

Aktualitásnak megfelelően Juhászné A. Zsuzsanna Technikai dolgozók

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1 Szülői értekezletetek

 

Időpont Téma Felelős Részt vevők
2017. 09.05. Szokások, szabályok, kötelező dokumentumok,

A 3-7 éves gyermekek gondozása, nevelése

csoportos óvónők Sárgarigó csoport
2017. 09.07.  Harkály csoport
2017. 09.06.

2017. 09.11.

Cinege csoport

Fecske csoport

2018.01.01.24. Iskolaválasztás Szépné V. Katalin iskolába menő gyermekek szülei, tanítónők
2018. 01. 24. Iskolaválasztás, gyermekek fejlettsége csoportos óvónők Sárgarigó csoport
2018. 01. 24. Fecske csoport
2018. 01. 24.

2018. 01. 24.

 

Cinege csoport

Harkály csoport

2018. 02.20.

 

Év végi programok, rendezvények csoportos óvónők Sárgarigó csoport
2018. 04.19. Fecske csoport
2018. 04.21.

2018. 04. 22.

Cinege csoport

Harkály csoport

 

 

5.2 Nyílt napok

Időpont Téma Felelős Részt vevők
2018. 04.18. Az óvoda népszerűsítése Nagyné Sz. Etelka

csoportos óvónők

Új gyermekek szülei
2018.12.14. Karácsonyi játszóház Sárgarigó csoport Szülők, gyermekek

 

5.3 Fogadó órák rendje

Csoport neve Időpontok Felelős
Fecske csoport Minden hónap első hétfője (kivéve a szülői értekezletek havában) Csoportos óvónők
Cinege csoport Minden hónap első szerdája (kivéve a szülői értekezletek havában) Csoportos óvónők
Sárgarigó csoport Minden hónap első keddje (kivéve a szülői értekezletek havában) Csoportos óvónők
Harkály csoport Minden hónap első csütörtöke (kivéve a szülői értekezletek havában) Csoportos óvónők
Intézményvezető Minden hónap első szerdája 16:30-17:30 Előzetes bejelentkezés javasolt

 

5.4 A közösségi munkából fakadó feladatok

Feladat Időpont Létszám (max.)
Föld napja 2018.04.22. 12 fő
Óvodai kirándulás 2018.05.25.           12 fő
Kihívás napja 2018. 12 fő

 

5.5 A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok

 

 

Feladat

 

Határidő

 

Felelős

 

A tanköteles korú gyermekek számbavétele 2017.09.05. Csoportos óvónők

 

 Iskolaérettségi előszűrés megszervezése 2017.09.30. Nagyné Sz.Etelka
Egyéni fejlesztések megtervezése 2017.10.15. Csoportos óvónők
Szülői értekezletek megszervezése 2018.01. Szépné V. Katalin
Iskolaérettségi vizsgálatok megszervezése 2018.01.30. Nagyné Sz.Etelka
Szülőkkel, szakemberekkel való egyeztetés 2018.02.28. Csoportos óvónők
Szakvélemények  elkészítése 2018.02.05. Nagyné Sz.Etelka
Iskolalátogatás a nagycsoportos gyermekekkel 2018.04.30. Szépné V.Katalin
Tájékoztatók elhelyezése az iskolai beiratkozásról 2018. a plakátok beérkezése napján Petruska Emese
Az iskolák határozatainak összegyűjtése, a beiratkozás nyomon követése 2018.05.30. Szépné V. Katalin
A gyermekek kijelentése a KIR-ben 2017.08.31. Petruska Emese

 

5.6 Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendők

 

 

Feladat

 

 

Határidő

 

Felelős

Meghívás alapján részvétel bölcsődei szülői értekezleten

 

2018.meghívás alapján Kiss Mariann
Látogatás a bölcsődében a leendő óvodásoknál 2018. április első fele Kiss Mariann
A beiratkozásról szóló tájékoztató kihelyezése az óvoda ajtajára + időpont, kért iratok 2018. április második fele Petruska Emese
Beiratkozással kapcsolatos iratok előkészítése, fénymásolása 2018.04.15. Petruska Emese
A beiratkozás lefolytatása a kialakított eljárásrend szerint 2018.05.15-ig Nagyné Sz. Etelka
Túljelentkezés esetén kiskoordináció 2018.05.20-ig Nagyné Sz. Etelka
Kerületi koordináció

 

2018.05.30-ig Nagyné Sz. Etelka
A szülők tájékoztatása a felvételről, átirányításról, elutasításról 2018.06.06. Nagyné Sz. Etelka
Statisztika elkészítése 2018.06.16. Petruska Emese
Felvételi napló lezárása, adatok ellenőrzése 2018.06.16. Nagyné Sz. Etelka
Esetleges fellebbezések továbbítása 2018.06.20. Nagyné Sz. Etelka
Szülői értekezlet tartása a felvett gyermekek szülei számára 2018.06.20. Nagyné Sz. Etelka

5.8 A gyermeki mérésekből adódó feladatok

 

A gyermeki mérésekből azt a következtetést vontuk le, hogy a gyermekek szívesen építenek, hallgatnak mesét, énekelnek, szeretik az informatikával kapcsolatos játékokat. Problémát jelent viszont minden csoportban a pihenés.

Az elkövetkezendő tanévben ezt a területet igyekszünk körüljárni, megoldásokat keresni a pozitívabb megítélés érdekében.

 

 

Területek

 

 

Feladatok

 

Felelős

Pihenés Relaxációs zene alkalmazása Cinege csoport
Könyv, újság nézegetés
Relaxációs mese
A gyermekek simogatása, „altatása”
A felnőttek csendes beszélgetése, nyugalom biztosítása

5.9 Viselkedéskultúra fejlesztése

A viselkedéskultúra mérése során kiemelkedő óvodai szinten a másság elfogadása, a környezetre való odafigyelés, a felnőttekkel való udvariasság, a segítőkészség. További feladatként jelöljük meg a konfliktus megoldási képesség fejlesztését.

 

Területek

 

 

Feladatok

 

Felelős

Konfliktusmegoldó képesség fejlesztése

 

Drámajátékok

Gyógyító mesék

Pozitív fegyelmezés módszerének alkalmazása

Bábozás lehetőségének biztosítása

 

Radványi Zsuzsanna

5.10 A szülői mérésből adódó feladatok

 

A szülők kiemelkedően jónak ítélik meg gyermekük óvodapedagógusok és dajkák iránti szeretetét, valamint a rajzolás, festés, mintázás lehetőségének biztosítását. Kevésbé elégedettek az információ mennyiségével, a tárgyi felszereltséggel, meglepő módon a felnőttek példamutató magatartásával. A következő évben ennek a problémának szeretnénk utána járni, megítélésünket pozitívabbá formálni.

 

 

Területek

 

 

Feladatok

 

Felelős

A felnőttek példamutató magatartása Önvizsgálat

Véleménykérés a szülőktől

 

Nagyné Sz. Etelka

Szabó Jolán

 

5.11 A dolgozói mérésekből adódó feladatok

 

10%-ban elégedettek a dolgozók abban, hogy a vezetés támogatja őket a képzésekben, a problémák megoldásában. Azonosulni tudnak a pedagógiai program céljaival, feladataival. Változást javasolnak viszont a tehetséggondozás terén.

 

Területek

 

 

Feladatok

 

Felelős

Tehetséggondozás szervezése Munkaközösség szervezése Szlobodáné Homoki Ildikó

 

5.12 Egyéb partneri mérésekből adódó feladatok

 

Az idei év feladatai is a kapcsolataink erősítése, fejlesztése

 

Területek

 

 

Feladatok

 

Felelős

Kapcsolatok erősítése, további fejlesztése

(Bölcsőde, főiskolák, egyéb szakmai szervezetek)

Továbbképzéseken való részvétel, programok szervezése, publikációk, szórólapok készítése PR felelősök, szakmai vezetők

5.13 A technikai dolgozók teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok

 

 

Területek

 

 

Feladatok

 

Felelős

Az értékeléssel kapcsolatos szempontok felülvizsgálata. 2017.09.16. Lőrincz Ágota
A teljesítményértékeléssel kapcsolatos egyeztetés, konzultáció a nevelőtestülettel. 2017.09.28. Nagyné Sz. Etelka
Ütemterv elkészítése 2017.10.14. Nagyné Sz. Etelka
A dolgozók tájékoztatása. 2017.10.28. Nagyné Sz. Etelka
A dolgozók értékelése. Ütemterv szerint:

Tímárné Vass Mónika

Antalné Módra Eszter

Szabó Jánosné

 

Nagyné Sz. Etelka

 

 

5.13  Az intézmény önértékelési feladatainak irányítása

 

Tevékenység

Feladat

Határidő Felelős/

Résztvevők

Produktum
Az Önértékelési csoport megbízásának felülvizsgálata 2017.09.14 Intézményvezető

Pedagógusok

Érvényes megbízások
Önértékelési feladatok meghatározása 2017.09.28 Intézményvezető

Pedagógusok

Emlékeztető, jelenléti ív
Önértékelési ütemterv elkészítése 2017.09.28. Intézményvezető

Pedagógusok

Aktuális Önértékelési ütemterv
Önértékelési feladatok irányítása

Foglalkozáslátogatás, kérdőíves felmérés, interjú, önértékelés

2017-2018 Intézményvezető önértékelési csoport Önértékelési dokumentumok (kérdőívek, interjú)

 

6. A pedagógiai munka feltételei

6.1Az óvodai nevelési év

 

 1. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31. napjáig tart.

Az új gyermekek fogadása: 2017. szeptember 01.

Őszi-téli-tavaszifoglalkozási rend: 2017. szeptember 1-től 2018.június 12-ig

Nyári foglalkozási rend: 2018. június 15-től 2018. augusztus 31-ig.

6.2 Munkaszüneti napok

 

Év

 

Munkaszüneti napok

Munkanap átcsoportosításából adódó munkanapok
2017. október 23. (hétfő) Nemzeti ünnep nincs
2017 november 1. (szerda) Mindenszentek nincs
2017. december 25-26. (hétfő,kedd)
2016. december 27-29

(szabadság)

2018. január 1. (hétfő) Újév
2018. március 15-16 ünnep március 10 munkanap
2018. március 30-április 02. (Húsvét)
2018. április 30-május 1 1Munka ünnepe április 21munkanap
2018. május 20-21 Pünkösd
2018. augusztus 20. (hétfő)

6.3 Az óvoda nyári zárása

 

A fenntartó határozata alapján várhatóan 5 hét. A szülők tájékoztatása 2017. február 15-ig a központi faliújságon történik.

 

6.4 Az ebédbefizetés rendje

 

délelőtti befizetés: 7:00-13:00

délutáni befizetés:14:00-17:00                                          pótbefizetés: 7:00-13:00

 

 

Időpont Délután Délelőtt Pótbefizetés
2017. szeptember 18 19 26
2017. október 9 10 17
2017. november 13 14 21
2017. december 11 12 nincs
2018. január 8 9 16
2018. február 12 13 20
2018. március 12 13 20
2018. április 9 10 17
2018. május 14 15 22
2018. június 11 12 nincs

 

6.5 Csoportbeosztás

 

 

Beosztás

 

 

Fecske csoport

 

Cinege csoport

 

Sárgarigó csoport

 

Harkály csoport

Óvodapedagógus Kiss Mariann Kocsis-Kiss Mónika Lőrincz Ágota Juhászné A. Zsuzanna
Óvodapedagógus Szlobodáné Homoki Ildikó Szépné V. Katalin Radványi Zsuzsanna Szabó Jolán
Dajka Tímárné Vas Mónika Antalné M. Eszter Szabó Jánosné Sárközi Lászlóné

6.6 Felelősök rendszere

 

 

Ellátandó feladat

 

Megbízott neve

A beszámolás időpontja
Intézményvezető helyettes Juhászné A. Zsuzsanna 2017.01.13.

2017.06.02.

Munkaközösség vezető Szlobodáné Homoki Ildikó 2017.01.13.

2017.06.02.

Közalkalmazotti Tanács elnöke Kocsis-Kiss Mónika 2017.01.13.

2017.06.02.

Gyermekvédelmi felelős Lőrincz Ágota 2017.01.13.

2017.06.02.

Minőségügyi koordinátor Lőrincz Ágota 2017.01.13.

2017.06.02.

Udvari élet felelős Juhászné AlmásiZsuzsanna

Szabó Jolán

2017.01.13.

2017.06.02.

A Csicsergő Alapítvány képviselője Szabó Jolán 2017.01.13.

2017.06.02.

Szakmai -és tornaszertár felelős Kiss Mariann 2017.01.13.

2017.06.02.

PR felelős Szabó Jolán 2017.01.13.

2017.06.02.

Óvoda-bölcsőde összekötő Kiss Marian 2017.01.13.

2017.06.02.

Óvoda-szülői szervezet összekötő Radványi Zsuzsanna 2017.01.13.

2017.06.02.

Óvoda-iskola összekötő Szépné V. Katalin 2017.01.13.

2017.06.02.

Programfelelős Kocsis-Kiss Mónika 2017.01.13.

2017.06.02.

Névnapok, évfordulók Radványi Zsuzsanna Aktuálisan
Esélyegyenlőségi felelős Kocsis-Kiss Mónika 2017.01.13.

2017.06.02.

Nevelési eredmények mérése Radványi Zsuzsanna

 

2017.01.13.

2017.06.02.

Erasmus+ Projekt kordinátor Szépné Vinczencz Katalin
Fenntartható fejlődés Radványi Zsuzsanna 2016.01.16.

2016.06.06.

Kommunikációfelelős Szlobodáné Homoki Ildikó Aktuálisan
Partneri mérések Radványi Zsuzsanna 2017.01.13.

2017.06.02.

 

6.7 Programok, rendezvények

 

Rendezvény Formája Időpont Felelős
Szürethez, betakarításhoz kapcsolódó szokások Óvodai/zárt 2017.09.30. Szlobodáné Homoki Ildikó
Állatok világnapja Óvodai/zárt 2017.10.10. Kocsis_kiss Mónika
Október 23. Csoportos/zárt 2017.10.22. Minden csoport
Advent Csoportos/változó 2017.12.01- Minden csoport
Borbála nap Csoportos/zárt 2017.12.04. Minden csoport
Mikulás Vegyes/nyílt 2017.12.04. Szépné Vinczencz Katalin
Gyermek Karácsony

Felnőtt Karácsony

Vegyes/nyílt 2017.12.19.

2017.12.20

Cinege csoport

Harkály csoport

Farsang Vegyes/zárt 2018.02.03.  Cinege csoport
Március 15. Csoportos/zárt 2018.03.14. Minden csoport
Tavaszköszöntő Óvodai/nyílt 2018.03.21. Fecske csoport
A víz világnapja Óvodai/nyílt 2018.03.21 Fecske csoport
Húsvét Óvodai/zárt 2018.03.27. Sárgarigó csoport
A Föld napja Csoportos/nyílt 2018.04.20. Minden csoport
Madarak és Fák napja Csoportos/nyílt 2018.05.10. Radványi Zsuzsanna
Közös kirándulás Óvodai/nyílt 2018.05.25. Juhászné Almási Zsuzsanna
Anyák napja Csoportos/nyílt 2018.05.03-04 Minden csoport
Kihívás napja Óvodai/zárt 2018.05….. Lőrincz Ágota

Kocsis-Kiss Mónika

Gyermeknap Csoportos/zárt 2018.06.01 Szépné Vinczencz Katalin
Évzárók Csoportos/nyílt 2018.05.28-06.01. Minden csoport
A nemzeti összetartozás napja Óvodai/zárt 2018.06.04. Minden csoport
Augusztus 20. Óvodai/zárt 2018.08.19. Ügyeletes csoportok

 

6.8. 30. évforduló

 

Tevékenység Időpont Felelős Módszer/eszköz
Felelősök, határidők megbeszélése 2017. 01.30. Nagyné Sz. Etelka konzultáció, jegyzetelés
Ötletek összegyűjtése 2017.01.30-02.28. Radványi Zsuzsanna ötletgyűjtés, jegyzetelés. megbeszélés
Szülők tájékoztatása 2017 04.15-ig Minden csoport óvodapeda-gógusa tájékoztatás, konzultáció, segítségkérés
Vendéglista összeállítása 2017. 04.30. Nagyné Sz. Etelka

Petruska Emese

konzultáció, lista összeállítása, jegyzetelés
Eszközszükséglet megbeszélése, rögzítése 2017.05.15 Radványi Zsuzsanna konzultáció, lista összeállítása
Szponzorok keresése 2017.03.01-től Minden dolgozó lehetőségek számbavétele, tárgyalás, levélírás
Tárgyalás a Városigazgatás vezetőjével, alpolgármesterrel 2016. 11.30-tól folyamato-san

 

Nagyné Sz. Etelka tervek készítése, tárgyalások
Meghívók, oklevelek szerkesztése 2017.03.01 Nagyné Sz. Etelka konzultáció, minta készítése, jóváhagyása
Pólók újrarendelése 2017.04.30. Szabó Jolán igények felmérése, tárgyalás, megrendelés
Nyomdai munka megrendelés, elkészíttetése 2017.06.15. Nagyné Sz. Etelka konzultáció, megrendelés
Programok, műsor összeállítása, a műsor megszervezése 2017.04.30-tól Juhászné A. Zsuzsanna

Kocsis-Kiss Mónika

egyeztetés,műsorvá-lasztás, próba
Étel, ital összeállítása, megrendelése 2017. 08.30 Petruska Emese

Nagyné Sz. Etelka

Juhászné A. Zsuzsanna

menü összeállítása,enge-délyek írása, ételek megrendelése
Az ünnepségsorozat konkrét összeállítása, eszközök beszerzése 2017.05.30 SzabóJolán

Kiss Maiann

konzultáció, feladatok, felelősök kijelölése
Kiállítás megtervezése, megszervezése 2017.09.05. Szépné V. Katalin

Antalné M. Eszter

tervezés, kiállításra kerülő eszközök összegyűjtése, a kiállítás megtervezése, elkészítése

 

 

6.9. Bázisintézményi feladatok

 

 

Tevékenység Időpont Felelős Módszer/eszköz
Munkaterv elkészítése 2017. 09.10. Nagyné Sz. Etelka konzultáció, jegyzetelés, terv elkészítése, informatikai eszközök
Felkészülés a vállalt feladatokra 2017. október 30-ig Radványi Zsuzsanna

Kocsis-Kiss Mónika

Juhászné Almási Zsuzsanna

Szépné Vinczencz Katalin

konzultáció, egyéni megbeszélés, feladatok egyeztetése
Szülők tájékoztatása 2017. őszi szülői értekezletek Minden csoport óvodapeda-gógusa tájékoztató
Nevelőtestület tájékoztatása, egyeztetés 2017. 09.30. Nagyné Sz. Etelka

Petruska Emese

tájékoztató, megbeszélés
Eszközszükséglet megbeszélése, rögzítése 2017. 10. 15. Szépné V. Katalin feladatok számbavétele
Őszi Pedagógiai napok

bemutató foglalkozás, konzultáció

2017.11.15. Radványi Zsuzsanna

Kocsis-Kiss Mónika

vendégek fogadása, bemutató foglalkozás, konzultáció, projektor, laptop, vetítővászon, székek
Műhelymunka szervezése 2017.11.29. Szépné V. Katalin vendégek fogadása, bemutató foglalkozás, konzultáció, projektor, laptop, vetítővászon, székek
Továbbképzésen való részvétel Lehetőség szerint Juhászné A. Zsuzsanna jelentkezések
POK továbbképzések fogadása POK megbízás alapján Nagyné Sz. Etelka helyszín egyéb feltételek biztosítása
Honlap folyamatos frissítése Szükség szerint Szlobodáné H. Ildikó dokumentumok frissítése

6.10. Partnertalálkozó feladatai-külföldi vendégek szakmai találkozója

Tevékenység Időpont Felelős Módszer/eszköz
Programterv összeállítása 2017.07.30.

 

Szépné V.Katalin

Nagyné Sz.Etelka

Konzultáció
A programban részt vevők felkérése

(Önkormányzat, iskola, bölcsőde)

2017.08.30. Nagyné Sz. Etelka Személyes egyeztetés az intézmény-vezetőkkel
Szülők tájékoztatása 2017.09.30. Minden csoport óvodapeda-gógusa Tájékoztató
Eszközszükséglet megbeszélése, rögzítése 2017.0915. Szépné V.Katalin

Nagyné Sz.Etelka

Konzultáció, szükség szerinti beszerzés
Feladatok konkretizálása, felelősök kijelölése 2017.09.30. Szépné V.Katalin

Nagyné Sz.Etelka

megbeszélés
A vendégek fogadása, programok megszervezése 217.10.25-27-ig Szépné V.Katalin

Nagyné Sz.Etelka

szervezési feladatok

6.8 Óvodán kívüli programok

 

Program Formája Időpont Felelős
Makk Marci Kerületi/nyílt 2018.03.
Családi kirándulás Csoportos/nyílt 2017. ősz vagy tavasz Minden csoport
Élményszerző séták Csoportos/zárt Projekteknek megfelelően Csoportos óvónők
Adventi műsor Kerületi/nyílt 2017.december
Magonc nap

 

6.9 Óvó-védő feladatok

 

Területek

 

Feladatok Felelős Időpont
Munka, tűzvédelem Oktatás megszervezése Nagyné Sz. Etelka 2017.08.28.
Tűzriadó megtervezése, lebonyolítása

 

Juhászné A. Zsuzsanna 2017.11.28-ig
Üzem egészségügyi vizsgálat megszervezése

 

Petruska Emese 2017.09.28-ig
Vagyonvédelem Érintés-és villámvédelmi  nyilvántartások áttekintése

 

Nagyné Sz. Etelka 2017.09.28-ig
Riasztórendszer, eljárásrend felülvizsgálata Nagyné Sz. Etelka 2017.09.28-ig
Balesetvédelem Balesetvédelmi szabályok ismertetése a gyermekekkel

 

Csoportos óvónők 2017.09.28-ig
Helyiségek, eszközök felülvizsgálata

 

Králik István 2017.09.28-ig
Óvó-védő feladatok tervezése a csoportnaplóba Csoportos óvónők 2017.09.16-ig

 

 

A gyermekekkel kapcsolatos szülői aláírások elkészítése

 

Csoportos óvónők 2017.09.28-ig

 

6.11 Karbantartási, felújítási és beszerzési terv

 

Mit? Mikor? Hol? Felelős
Udvari eszközök festése 2018. zárási időszak Udvaron Nagyné Sz. Etelka
Külső vakolat javítása 2018. zárási időszak Udvar felöli rész

 

Budapest, 2017.08.28.

 

…………………………………………..

Nagyné Szabó Etelka

intézményvezető

 

………………………………………….                     …………………………………………

Kocsis-Kiss Mónika                          Juhászné Almási Zsuzsanna

KT képviselője                                             nevelőtestület képviselője