Közzétételi lista

Közzétételi lista

 

1.Az óvodai felvétellel kapcsolatos információk

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítésének szabályozását a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20.§. (4)-(8) pontja, valamint a 22/2013 (III.22) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendelet módosításáról tartalmazza:

 

 1. §(1)10Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

(1a)11 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

 1. a)az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
 2. b)az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
 3. c)a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
 4. d)az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
 5. e)az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
 6. f)az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
 7. g)az óvoda felvételi körzetéről

szóló tájékoztatást,

 1. h)az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
 2. i)a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1b)12 A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

(1c)13 A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

(3)14 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

(4)15 Az óvoda vezetője

 1. a)az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
 2. b)a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

(5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

(6) Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.

(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

(8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya a (2) bekezdés szerint megszűnt.

 1. A beiratkozás időpontja, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma

Az óvodai beiratkozás időpontja: Tárgyév április 20 és május 20. közötti időpont, melyről a szülők az óvoda ajtaján plakát formájában kapnak tájékoztatást.

További információt olvashatnak a www.rakosmente.hu honlapon az intézmények/közoktatási intézmények/ fülön a „Hirdetmény az óvodai felvételekről” valamint a „Rendelet az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról” c. fájlokban.

Az intézmény engedélyezett csoportlétszámát a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. Óvodánk esetében ez jelenleg 4 csoport.

 

 1. Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

Kötelező befizetés: étkezési térítési díj, melynek összege: a 2017/2018-as tanévben 430 Ft

Az étkezési díjból kedvezmény illeti meg:

 • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt,
 • a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családot,

ne  velésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

 • ahol az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének, azaz nettó összegének 130%-át
 •        (A módosított „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. A gyermekvédelmi törvény 21/B §-a az Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést szabályozza)

 1. A fenntartó általnevelési évenként adható kedvezmények

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5. Az intézmény nyitvatartási rendje:

Óvodánk nyitva tartása napi 12 óra. 6:00-18:00 óra között üzemel.

Ügyelet: 6:00-7:00 és 17:00-18:00 között.

6. Fontosabb rendezvények, események

Rendezvény Formája Időpont Felelős
Szürethez, betakarításhoz kapcsolódó szokások Óvodai/zárt 2017.09.30-ig  Szlobodáné H. Ildikó
Állatok világnapja Óvodai/zárt 2017.10.10.  Kocsis-Kiss Mónika
Október 23. Csoportos/zárt 2017.10.22. Minden csoport
Advent Csoportos/változó 2017.12.01- Minden csoport
Borbála nap Csoportos/zárt 2017.12.04. Minden csoport
Mikulás Vegyes/nyílt 2017.12.04.  Szépné V. Katalin
Gyermek Karácsony

Felnőtt Karácsony

Vegyes/nyílt 2017.12.19.

2017.12.20.

Cinege csoport

Harkály csoport

Farsang Vegyes/zárt 2018.02.03.  Cinege csoport
Március 15. Csoportos/zárt 2018.03.14. Minden csoport
Tavaszköszöntő Óvodai/nyílt 2018.03.21. Fecske csoport
A víz világnapja Óvodai/nyílt 2018.03.21 Fecske csoport
Húsvét Óvodai/zárt 2018.03.27. Sárgarigó csoport
A Föld napja Csoportos/nyílt 2018.04.20. Minden csoport
Madarak és Fák napja Csoportos/nyílt 2018.05.10. Radványi Zsuzsanna
Közös kirándulás Óvodai/nyílt 2018.05.25 Juhászné A. Zsuzsanna
Anyák napja Csoportos/nyílt 2018.

05.03-05.04

Minden csoport
Kihívás napja Óvodai/zárt 2018.05.31. Lőrincz Ágota Kocsis-Kiss Mónika
Gyermeknap Csoportos/zárt 2018.06.01. Szépné V. Katalin
Évzárók Csoportos/nyílt 2018.05.0.28-06.01. Minden csoport
A nemzeti összetartozás napja Óvodai/zárt 2018.06.04. Minden csoport
Augusztus 20. Óvodai/zárt 2018.08.19. Ügyeletes csoportok

7. Az intézmény honlapján, a www.grafineria.hu /netoldalak/csicsergo17/ lévő dokumentumok: dokumentumok:

Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program

8. Óvodapedagógusok száma, iskolai végzettségük, szakképzettségük, a dajkák száma, a dajkák iskolai végzettsége, szakképzettsége.

Óvodapedagógusok száma Iskolai végzettsége Szakképzettsége
8 + 1 intézményvezető főiskola óvodapedagógus

+ 1 fő közoktatás vezetői szakvizsga

1 fő környezeti nevelői szakvizsga

1 fő fejlesztő pedagógus szakvizsga

1 fő gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

 

Dajkák száma

7 fő

Iskolai végzettsége

2 fő gimnázium

1 fő középiskola

1 fő szakmunkásképző

3 fő 8 általános

Szakképzettsége

2 fő dajka képző + pedagógiai asszisztens

4 fő dajkaképző

     

9. Az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

(2017. október 1-jén: 104 fő)

Fecske csoport Cinege csoport Sárgarigó csoport Harkály csoport
26 fő 27 fő 26 fő 25 fő